Všeobecné obchodní podmínky překladu

 

Objednávka překladu

 • Objednávky jsou přijímány v elektronické podobě na uvedený e-mail ve formátech doc, rtf, pdf, xls, ppt, html.

 • Každá objednávka musí obsahovat datum dodání, požadovaný formát, zachování úpravy dokumentu.

 • Potvrzením objednávky ze strany poskytovatele se objednávka stává závaznou a objednatel je povinen dodat potřebné fakturační údaje.

 • Pokud je poskytovatel nucen z kapacitních důvodů objednávku odmítnout, oznámí tak ihned objednateli.

 

Dodání zakázky

 • Zakázka je dodána v dohodnutém termínu elektronickou formou na e-mail objednatele.

 • Objednatel je povinen potvrdit převzetí zakázky do 5 dnů od zaslání, pokud tak neučiní, je zakázka považována za řádně doručenou.

 

Cenové podmínky

 • Ceny překladu se řídí aktuálním ceníkem a jsou stanoveny podle počtu normostran.

 • Jednou normostranou se rozumí 1800 znaků včetně mezer mezi slovy.

 • V případě speciálních požadavků např. expresního vyhotovení překladu, odborného zaměření textu vyžadujícího si studium podkladů, práce ve dnech pracovního volna apod. si může poskytovatel účtovat příplatek za práci.

 • Předpokládaná cena překladu včetně možných příplatků je sdělena objednateli před potvrzením objednávky.

 

Odstoupení od plnění zakázky

 • Objednatel je oprávněn odstoupit od plnění objednávky překladu.

 • Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit poskytovateli e-mailem nebo telefonicky.

 • V případě rozpracovaného překladu je objednatel povinen uhradit počet již přeložených normostran.

 

Reklamace

 • Pokud nebude objednatel s překladem spokojen, může uplatnit reklamaci nejpozději do jednoho týdne od předání zakázky.

 • Musí tak učinit písemně a řádně zformulovat případné nedostatky.

 • Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

 

Platební podmínky

 • Nejpozději ke konci měsíce je objednateli zaslána faktura.

 • Objednatel je povinen fakturu uhradit bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele do data splatnosti uvedeného na faktuře.

 • V případě, že objednatel neuhradí fakturu v době splatnosti, bude mu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové částky za každý započatý den prodlení.