Základy černošské angličtiny

08.09.2014 20:17

V minulém článku jsem se snažila objasnit, co to ebonics neboli afroamerická neboli černošská angličtina je z pohledu nejrůznějších teorií o jejím původu. Nyní se podrobněji podívám na samotnou gramatiku. U černošské angličtiny je vcelku nesnadné shrnout obecná gramatická pravidla, jelikož tento jazykový systém je velmi dynamický, zvláště v městském prostředí, kde na něj působí nejen multikulturní vlivy, ale i nejrůznější trendy. Některé výrazy, které byly „in“ např. v době černošských bojů za rovnoprávnost v 60-tých letech, jsou již zastaralé a dále se nepoužívají. S nástupem hip hopové kultury vznikla spousta nových výrazů, jejichž význam se pozvolna přenáší do mainstreamové kultury. Z překladatelského hlediska jsou mnohé novotvary téměř nepřeložitelné, jelikož v české kultuře nenajdeme vhodný ekvivalent a proto se v rámci dané subkultury přejímají. Např. každý hip hoper ví, co je to battle, freestyle, beat nebo tag. Abychom však alespoň částečně porozuměli psanému či mluvenému projevu Afroameričanů, měli bychom znát některé základní gramatické zvláštnosti a odlišnosti. Ty se v následujícím přehledu pokusím nastínit.

Nejprve se v následujícím přehledu podíváme na nejrůznější časy, které černošská angličtina používá a pak v bodech vymezím nejčastější gramatické jevy.

  • He walk – děj probíhá bez ohledu na časové rozlišení
  • He walkin' (He is walkin’) – děj probíhá v přítomnosti
  • He be walkin’ – děj, který probíhá pořád a opakovaně
  • He been walkin’ – děj v minulosti, který nějakou dobu trval
  • He BEEN walkin’ – děj, který trval dlouho a stále trvá. „been“ se zdůrazňuje.
  • He done walked – děj ukončený v minulosti
  • He finna walk – děj, který nastane v blízké budoucnosti
  • He’ll be done walked – děj, který bude ukončen v budoucnosti

Pro černošskou angličtinu, stejně jako pro mnoho dalších dialektů, je typický vícenásobný zápor. I ain’t goin to give nothin to nobody.

V záporu přítomného času se ve všech osobách používá tvar „ain’t“ nebo „don’t“. „Ain’t“ někdy nahrazuje i minulý tvar „didn't“. He ain't see it.

V minulém čase a příčestí se užívá základního slovesného tvaru. He go there yesterday. Předpřítomný čas se používá bez „have“, které bývá v některých případech nahrazeno „is“. I seen it. Is you seen him?

„A“ před slovesem je obdobou „to be about to“ a značí, že se chystáme něco udělat. I'm a drive to town. V podobném významu se používají i tvary „finna“ (z fixing to) nebo známé „gonna“ (z going to). He finna go to work.

Funkci standardního „have“ (např. I have done it.) se blíží tvary „been“ a „done“. „Been“ zdůrazňuje dávnou minulost. I been travel to New York. Oproti tomu „done“ zdůrazňuje děj nedávný. The mirror done broke.

„Was“ se používá jako minulý tvar slovesa „to be“ ve všech osobách.

3 osoba jednotného čísla vynechává –s. She hate my brother.

„Be“ slouží ve větné struktuře ke zdůraznění opakování děje. They be out on the street at night. (Vždycky jsou večer na ulici).

„Steady“ zdůrazňuje trvání děje. They high steady.

Sponové „be“ se často vynechává. You crazy. He my brother. Where you at? She nice. Vynechává se i při vyjádření dočasnosti stavu. He waitin for me right now.

Vazba „there is / there are“ bývá nahrazena „it“ nebo „they“. It ain’t no food in the house. V záporu se vysunuje na začátek věty zápora „ain’t“. Ain’t nothin‘ but a G thang.

Vazba „here go / there go“ ve významu „tady je“. Here go the book.

Místo „these / those“ se používá „them“. She likes them apples.

Rozlišuje se mezi druhou osobou jednotného číslo - you a druhou osobou množného čísla - y'all

„Come“ se často vyskytuje jako pomocné sloveso blížící se významu „try“, kdy odráží rozhořčení mluvčího nad situací. He come tellin me some story.

„Like“ ve větě často nabývá významu „almost“. She like to fell out the window.

Nadbytečně se užívá zájmeno označující podmět. My brother he sick.

Vztažné zájmeno v podmětovém pádu se vynechává. The boy sit over there he my homie.

Místo zájmen „who“ nebo „which“ se používá „what“. My youngest brother, what live in California, wrote me.